Vedtekter

VEDTEKTER FOR GREFSEN OG DISEN VELFORENING

Følgende vedtekter ble vedtatt i 2001 med endring av paragraf § 6 ved årsmøtet i 2007 

§ 1 Formål
Velforeningen skal være et forum for distriktets beboere og ivareta stedets sosiale og fsiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.

§ 2 Område
Fra Grefsen stasjon og Kjelsåsveien – med Åsensvingen – fortsetter østover Haraldsheimveien med Muselundveien opp Disenveien og Disen-grenda. Krysser Lofthusveien ved Liaveien. Fra Liaveien opp Ascheougs vei og Frenningsfaret og Frennings vei og vestover til Nandrups vei og fortsetter Brannvaktveien til Grefsenveien. Bort Glads vei frem til Grefsen skole og ned Kirkegårdsbakken. Kapellveien sørover til oversiden av Lillo Terasse og øst for Lillo Terasse og ned Bråtenalleen til Ringveien og videre langs denne til Grefsen stasjon.

§ 3 Medlemskap
Medlemsberettiget er enhver fastboende person over 18 år innen velets område. Personer som bor utenfor velets område er medlemsberettiget hvis de er hus eller Grunneier innen velets grenser.
Vedkommende må godta foreningens vedtekter og formål og må også betale den til enhver tid fastsatte kontingent. Ved utmelding refunderes ikke kontingent.

§ 4 Kontingent
Medlemmene betaler en årlig kontingent som fastsettes av årsmøtet. Kontingenten betales forskuddsvis.

§ 5.1 Velforeningens styre
Velforeningen ledes av et styre bestående av 5 medlemmer, samt 2 vararepresentanter. Styret har fullmakt til å foreta alle transaksjoner som ansees forenlige med foreningens virksomhet, herunder forvaltning av fast eiendom. Ved kjøp eller salg av fast eiendom kreves samtykke fra årsmøtet med minst 2/3 av de avgitte stemmer.
Komiteer som oppnevnes av foreningen kan ikke uten styrets bemyndigelse økonomisk forplikte foreningen.
Foreningens regnskap skal revideres av en revisor godkjent av årsmøtet.
Styret utpeker forretningsfører for 1 år med ansvar for utleie. Denne mottar godtgjørelse.

§ 5.2 Styrets oppgaver
Styret skal:

 • Iverksette årsmøtets vedtak og
 • Etter beste evne søke og oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter.
 • Stå for velforeningens daglig ledelse og ivareta medlemmenes interesser ovenfor andre instanser.
 • Forvalte velforeningens eiendeler/eiendom, herunder føre kontroll med Foreningens økonomi.
 • Etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver.
 • Representere foreningen utad.
 • Ved inngåelse av leiekontrakter skal dette forelegges årsmøtet først.

§ 6 Valg av styret
Styrets medlemmer og varamedlemmer velges på årsmøte med en funksjonstid på 2 år om gangen, og således at ikke mer enn 3 styremedlemmer ikke er på valg samtidig, hvis mulig.
Valget foregår skriftlig.
Leder velges ved særskilt valg, mens styret utpeker nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem.
Alle som har stemmerett er valgbare som tillitsvalgte. Flertallet av styrets medlemmer skal være grunneiere bosatt i distriktet. Man kan unnslå seg for gjennvalg i like lang tid som man har fungert.
Valg av tillitsvalgte forberedes av en valgkomite på 2-3 medlemmer som utpekes av årsmøtet for ett år om gangen.

§ 7 Velets årsmøte
Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsberetning og regnskap Sendes ut med innkalling. Innkallelse til årsmøte skjer med 2 ukers varsel. Saker som av medlemmene ønskes tatt opp på årsmøtet må innsendes 4 uker før dette finner sted slik at styret kan behandle saken på forhånd. Saker som kommer inn etter fristens utløp kan tas opp under eventuelt, men disse sakene kan det ikke stemmes over.
Alle foreningens medlemmer samt æresmedlemmer har adgang til årsmøtet.
Årsmøte behandler:

 • Årsberetning
 • Revisorbekreftet regnskap med valgte revisorers beretning.
 • Innkomne forsalg.
 • Valg av styremedlemmer og vararepresentanter
 • Valg av komité
 • Valg av revisor
 • Oppnevning av komiteer

§ 8 Medlemsmøte.
Det skal avholdes minst 1 medlemsmøte mellom hvert årsmøte.

§ 9 Ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes etter styrets beslutning eller på forlangende av minst 20 medlemmer. Innkalling skal være skiiftlig og medlemmene skal ha mottatt dette 14 dager før møtet finner sted. Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og da med 2/3 flertall av de tilstedeværende medlemmer. Andre saker avgjøres med alminnelig flertall.

§ 10 Oppløsning av velforeningen
Forslag om velforeningens oppløsning må være bekjentgjort for foreningens medlemmer minst 1 måned før det forelegges til avgjørelse. Til forslagets vedtakelse kreves 2/3 av foreningens samlede medlemstall.
I tilfelle oppløsning skal Velets verdier overføres til et fond som bestyres av 3 medlemmer, hvorav 2 skal være bosatt i distriktet. Det 3. medlem oppnevnes av kommunen ved bydelen. De 2 forannevnte medlemmer oppnevnes på det årsmøte som vedtar oppløsningen. Midlene skal kun benyttes til almennyttige formål innen det område som står beskrevet i § 2.

 

Mrk! Vedtektene er her gjengitt akkurat slik de ble godkjent av årsmøtet (med bl.a skrivefeil). Vedtektene bør revideres, og styret har jobbet med dette gjennom 2018 og 2019.