Gransjordet/Disenjordet

Grefsen og Disen vel tok våren 2017 initiativ til å oppgradere Gransjordet/Disenjordet slik at det kan bli en mer inkluderende og tilgjengelig park for beboere både i og utenfor bydelen.

Jordet har et stort potensiale som park som i dag er lite utnyttet. Området er ikke ordentlig opparbeidet, og fremstår dermed som lite innbydende og tilgjengelig.  Det er heller ikke gitt for beboere hvordan man kan bruke parken, det mangler grunnleggende element som gode sitteplasser, ordentlige plener og lekeområder, parken mangler struktur.

Etter samtaler med beboere og flere barnehager i parkens nærområde, inkludert et åpent folkemøte med rundt 100 deltakere i alle aldre, samt møter med politikere og bydelsadministrasjon, har Grefsen og Disen vel sammenfattet innspilte ønsker og behov for utvikling av parken.

 1. Generell oppgradering – gjøre parken tilgjengelig sommer og vinter
 • Gangveier
 • Belysning
 • Utjevning og oppgradering av grønne plener (hvor skal de gode gresslettene ligge?)
 • Benker og bord, grill- og piknik steder
 • Søppelkasser
 • Fjerne villniss og buskas i sørvest-enden, jevne/endre jordmasse slik at det blir tilgjengelig for mennesker og gressklippere, samt kan fungere som god akebakke vinterstid
 1. Etablere sosiale samlingspunkt
 • Lekepark/lekekompleks med nærhet til benker og bord
 • Torg/kafe, mulighet for utescene, samlingsplass
 1. Aktivitetselementer for ulike aldersgrupper
 • Sykkel/skating
 • Tennis/basketball/volleyball/ballbinge
 • Treningsapparat/Tuftepark
 • Boule/petanquebane
 • Utesjakk

Det er tydelig gjennom svar og engasjement at i tillegg til gangveier, belysning, benker, bord, plener, grill og spiseplasser, er mange opptatt av sosiale og samlende elementer, som mulighet for et slags torg, markeder, juletre, konsert, sosiale møteplasser, kafe. En planlegging i parken må ta opp i seg at sosiale samlingspunkt bør få plass – et hjerte i parken, en kafe i utkanten?

I forbindelse med arbeidet i Grefsenveien er det etablert en anleggsrigg på store deler av Gransjordet/Disenjordet som vil stå til våren 2020. Bydelsutvalget har imidlertid vedtatt at det skal prioriteres å oppnå en merverdi av anleggsvirksomheten slik at Sporveien etterlater området i en stand som kommer videre oppgradering av parken til gode.

Hva en slik merverdi kan bestå i og hvordan parken skal reguleres og oppgraderes, er ikke avklart per i dag. Grefsen og Disen vel vil jobbe videre for at Gransjordet/Disenjordet skal utvikles til en sosial, inkluderende, tilgjengelig og attraktiv park – et godt møtested for innbyggere i alle aldre.

 

Velhuset

About the author