Nedre Grefsen i kommuneplanen

I forslaget til ny kommuneplan for Oslo i 2015 «Oslo mot 2030 – smart trygg og grønn» ble
Nedre Grefsen pekt ut som et transformasjonsområde der det skulle legges til rette for
bymessig fortetting. Utnyttelsesgraden i de foreslåtte planene for Nedre Grefsen var på
125% linje og opp til 12 etasjer, noe som er på linje med bebyggelsen på Majorstua. En slik
økt utnyttelse ville i praksis medføre en sanering av 220 småhus med over 450 boenheter fra
Ringveien og opp til Lettvintveien på begge sider av Grefsenveien.
Etter drøye to års kamp fra blant annet Aksjonsgruppa Nedre Grefsen, Grefsen og Disen vel
og utallige engasjerte innbyggere i området, ble det i juni 2018 endelig klart at området
Nedre Grefsen er tatt ut som utviklingsområdet i det nye forslaget til kommuneplan,
«Kommuneplan 2018 – vår by, vår fremtid».
Hvis dette nye forslaget til kommuneplan blir vedtatt slik at det foreligger i dag, vil Nedre
Grefsen være ført tilbake til småhusplanen i neste planperiode. Kommuneplanen vedtas
trolig i januar 2019.

 

Velhuset

About the author